China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang

June 29, 2018  Editor: Xie Wen
China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang
A model presents a creation by designer Liu Wei during the China Fashion Conference in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, June 28, 2018. [Xinhua]
China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang
A model presents a creation by designer Liu Wei during the China Fashion Conference in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, June 28, 2018. [Xinhua]
China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang
A model presents a creation by designer Liu Wei during the China Fashion Conference in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, June 28, 2018. [Xinhua]
China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang
A model presents a creation by designer Liu Wei during the China Fashion Conference in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, June 28, 2018. [Xinhua]
China Fashion Conference Held in Hangzhou, China's Zhejiang
Models present creations by designer Liu Wei during the China Fashion Conference in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, June 28, 2018. [Xinhua]

 

(Source: Xinhua)

Related stories

Comments